Metoder för framställning av högupplösta syntetiska omgivningar / omvärldsmodeller för sensorsimulering

Författare:

 • Ahlberg Simon
 • Elmqvist Magnus
 • Persson Åsa
 • Söderman Ulf

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1110--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • omvärldsmodellering
 • laserradar
 • hög upplösning
 • standarder
 • SEDRIS
 • SNO
 • lägesbild
 • simulering
 • modellering
 • SBM
 • visualisering
 • särdragsextraktion
 • husrekonstruktion
 • markmodell
 • trädidentifiering
 • laser
 • lasermätning

Sammanfattning

Modeller av den naturliga omgivningen, s.k. omvärldsmodeller eller Syntetiska Naturliga Omgivningar (SNO), har central roll i försvarsmaktsrelaterad MoS-verksamhet. De bildar den gemensamma "spelplan" där de simulerade operationerna och interaktionerna äger rum. Beroende på syftet med simuleringarna representerar SNO olika aspekter hos omgivningen för mark-, sjö-, och luftoperationer (ibland också rymd) tvärs hela spektrumet av tillämpningar (väpnad strid, fredsbevarande operationer, krishantering, osv). Projektet "Syntetiska omgivningar" har omfattat kompetensuppbyggnad avseende Syntetiska Naturliga Omgivningar (SNO), samt studier och utveckling av metoder och verktyg för konstruktion av högupplösta och detaljerade SNO. Ett nytt förslag till standard för SNO benämnt SEDRIS har studerats och vissa prov har genomförts. En demonstrator i form av en högupplöst SNO för visuell 3D-realtidsimulering har tagits fram med hjälp av utvecklade metoder. Projektet "Sensorsimulering" har omfattat kompetensuppbyggnad avseende SNO för sensorsimulering. Särskilt krav för att möjliggöra IR-sensorsimulering har studerats. Under verksamhetens gång har många framgångar och intressanta resultat nåtts. Metoder har utvecklats för att hantera de olika stegen i dataframtagningsprocessen som identifierats. Under projektets gång har allt fler tillämpningar och användningsområden för högupplösta omvärldsmodeller identifierats, både militära och civila.