Systemtilltro

Författare:

 • Andersson Jan
 • Malm Michael
 • Thurén Ronny

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1121--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • tilltro
 • förutsägbarhet
 • användbarhet
 • robusthet
 • ansvarstagande
 • trust
 • prodictability
 • usefulness
 • robustness
 • responsibility

Sammanfattning

I införandet av det nya nätverksbaserade försvaret (NBF) får frågan om tilltro mellan en operatör och systemet en allt större betydelse. Samverkan mellan användare och system är mycket viktigt om synergieffekter skall uppnås. I litteraturöversikten hittades många rapporter om studier av tilltro i relationer mellan människor som individer och mellan människa och maskin. Förutsägbarhet, pålitlighet, och övertygelse påverkar graden av tilltro. För att få en uppfattning om användbarheten av de olika modellerna i litteraturöversikten genomfördes empiriska studier. Soldater från två flygvapenförband och en grupp människor som utvecklar ett tekniskt avancerat system (ledningssystemet CETRIS som ska användas i korvett Visby) intervjuades. Flygvapenförbanden var de två svenska snabbinsatsförbanden, transportförbandet SWAFRAP C-130 och spaningsförbandet SWAFRAP AJS. C130 intervjuades på sin hemmabas och AJS i samband med en internationell övning i Polen. Systemen var definierade som respektive flygvapenförband och ledningssystemet. Fyra av de elva faktorerna påvisades vara mer betydelsefulla än de övriga sju med avseende på tilltro till de valda systemen. Dessa fyra faktorer var förutsägbarhet, användbarhet, robusthet och ansvarstagande. En slutsats kan alltså vara att Totalförsvaret framförallt ska bearbeta dessa fyra faktorer eftersom det är de som påverkar systemtilltron mest påtagligt, med reservation för att de inte är signifikanta som enskilda faktorer.