Förbandsutvecklingsprocessen. Fallstudie - Från luftburen förmåga till luftburen bataljon

Författare:

 • Collin Charlotte
 • Jeppsson Ulla

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1125--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Förbandsutveckling
 • luftburen förmåga
 • luftburen bataljon
 • helikopteranskaffning
 • fallstudie
 • resurseffektivitet
 • beslutsprocess
 • beslutsunderlag
 • development of military units
 • case study
 • airtransportable battalion

Sammanfattning

Beslut om att Sverige skall bygga upp en luftburen bataljon fattades i samband med Försvarsbeslutet 2000. I denna rapport redovisas en fallstudie av framväxten av luftburen förmåga i den svenska försvarsmakten. Beställarnas önskemål har varit att uppmärksamheten särskilt skulle riktas mot de beslutstillfällen där Försvarsdepartementet kunde spela en aktiv roll. I rapporten belyses Försvarsdepartementets och Försvarsmaktens roller i förbandsutvecklingsprocessen. Förutsättningarna för de studier som utgör beslutsunderlag beskrivs också. Några olika teorier för att beskriva beslutsprocesser appliceras på fallstudien. Avslutningsvis lämnas förslag till hur förutsättningarna för förbandsprocessen skulle kunna förbättras.