Strategi för det oväntade 2

Författare:

 • Tunberger Johan
 • Blomqvist Jan
 • Andersson Bengt
 • Granholm Niklas

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1132--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Strategi
 • strategisk handlingsfrihet
 • operativ förmåga
 • internationella operationer
 • konflikthantering
 • strategy
 • freedom of action
 • military capabilities
 • international operations
 • conflict management

Sammanfattning

TOF-projektets (Totalförsvarets Operativa Förmåga) övergripande syfte är att ge uppdragsgivaren, Försvarsdepartementet, en kompletterande analys av totalförsvarets förmåga i ett strategiskt perspektiv. I en tidigare rapport har projektet huvudsakligen avhandlat tänkbara militära utmaningar i närtid och i närområdet. Med projektets den metod- och begreppsapparat som studiegruppen utvecklat, vidgas i denna rapport vidgas perspektivet till att omfatta försvarsmaktens roll vid internationell kris- och konflikthantering samt nationell anpassningsförmåga i ett längre tidsperspektiv. Ett antal hypotetiska säkerhetspolitiska framtids- "tablåer" illustrerar möjliga framtida utmaningar och leder till slutsatsen att svensk grundstrategi måste vara robust. Härifrån formuleras två komplementära strategiska principer som kan läggas till grund diskussion om militärstrategisk handlingsfrihet på kort och lång sikt liksom för svensk medverkan i internationell kris- och konflikthantering. En övergripande slutsats är att det måste finnas en balans mellan dessa perspektiv. Därigenom kan synergivinster göras. En annan slutsats är att försvarsmakten måste nedbringa ledtiderna i sin materielanskaffning för att uppnå tillräcklig flexibilitet och robusthet att kunna svara på förändringar i den säkerhetspolitiska situationen och till variationer i resurstilldelningen.