Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning

Författare:

 • Frost Christina
 • Lövkvist Andersen Anna-Lena
 • Barck-Holst Svante
 • Ånäs Per

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1163--SE

Sidor: 125

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • elanvändare
 • elbehov
 • elförsörjning
 • elstörning
 • elsystem
 • kostnader
 • orsaker
 • reservkraft
 • samhällsviktiga verksamheter
 • strategier
 • störningstid
 • åtgärder
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Projektets syfte har varit att utarbeta och beskriva strategier för elförsörjningens beredskaps- och säkerhetsarbete. Studien har genomförts tillsammans med en expertgrupp med kunskaper om elsystem, elberedskap och samhällsviktiga användare. I studien har samhällsviktiga elanvändare identifierats. För varje verksamhet har oacceptabla störningstider bedömts av expertgrupper och enighet har nåtts om vilka gränser, i tid och rum, som anses vara oacceptabla för olika orsaker till störningar i elsystemet. Enighet råder också om att det måste åligga respektive verksamhetsansvarig att hantera situationer med elstörningar upp till 6 timmar, då de situationerna inte bedömts medföra allvarliga samhällskonsekvenser. Förslag på fyra strategier med olika inriktningar har lämnats: Ökad reservkraft för användare;Ökad möjlighet att prioritera användare genom tekniska styråtgärder;Ökad robusthet i elsystemet;Snabbare återställande av elsystemet. Strategierna beskriver olika alternativ att hantera konsekvenser av störningar i elsystemet samt vilka åtgärder och kostnader dessa innebär. Konsekvenserna av störningarna ska vara sådana att de påverkar användarnas verksamhet på ett för samhället allvarligt sätt. Varje strategi strävar efter att i möjligaste mån undanröja risken för sådana konsekvenser. Arbetet anknyter till Energimyndighetens HEL-projekt, där syftet är att skapa en helhetssyn och samverkan mellan elföretag, elanvändare och statsmakterna om elförsörjningens säkerhets- och beredskapsarbete.