Bly - förekomst och miljöeffekter till följd av militära och andra vapenrelaterade aktiviteter

Författare:

  • Qvarfort Ulf
  • Waleij Annica

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1178--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Bly
  • korrosion
  • löslighet
  • transport
  • miljön
  • skytteverksamhet

Sammanfattning

Bly (pb) är en tungmetall som har sitt ursprung främst från mineralet blyglans. Bland de viktigare tillskotten av bly till miljön kan nämnas gruvhantering, smältning, deponering av blyhaltigt avfall samt batterier. Hantering och användning av bly inom Försvarsmakten är också en annan viktig källa liksom det civila skyttet. Tidigare förekom bly även som en komponent i bensin. Syftet med föreliggande rapport har varit att göra en kunskapssammanställning över de olika studier som genomförts inom skytteområdet ur olika aspekter, som korrosion, löslighet och vidare transport av bly till miljön. Bakgrunden till föreliggande sammanställning är också att regeringen har beslutat om ändringar i lagstiftningen med avsikt att minska tillflödet av bly till naturen. Rapporten kan användas som ett underlag i miljöfrågor både för den militära och civila skytteverksamheten.