Värdering av AASR - Slutrapport

Författare:

 • Grahn Per
 • Herberthson Magnus
 • Haapalahti Gustav
 • Alm Anders
 • Kärvell Ola

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1265--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VHF/UHF-radar
 • bistatisk
 • multistatisk
 • flygmål
 • markmål
 • smygmål
 • radarnätverk
 • VHF/UHF-radar
 • bistatic
 • multi static
 • air targets
 • ground targets
 • stealth targets
 • radar network

Sammanfattning

AASR är ett radarkoncept som kan användas i många situationer, inte ett klart definierat system. Exempel på andra användningsområden än luftförsvar av eget område (ursprungligt förslag) kan vara olika varianter av internationella insatser samt som ett stöd till polisiär verksamhet mot brottslig verksamhet i luften. AASR är ett lågfrekvent multistatiskt system, där den grundläggande idén är att systemfunktion nås genom samverkan av ett stort antal nätverkskopplade enkla stationer. Varje station mäter in mål ofullständigt genom att mäta avstånd och avståndshastighet samt motsvarande bistatiska mätningar med övriga stationer i närheten. Vi bedömer att det är för tidigt för försvarsmakten att ta ett definitivt beslut om anskaffning eller ej av ett AASR-system. Däremot har AASR många för försvaret intressanta egenskaper vilket motiverar att man bör gå vidare med att bygga en försöksutrustning, utföra försök och fördjupa och komplettera kunskapsläget inom ett antal områden. Målsättningen bör vara att ha ett ordentligt beslutsunderlag inom 4-5 år. De mest utmärkande egenskaperna är hög upptäcktsannolikhet även mot signaturanpassade mål kombinerat med hög mätnoggrannhet och relativt hög uppdateringsfrekvens inom områden med hög upptäcktsannolikhet. Systemet är dessutom robust i den meningen att enstaka stationer kan slås ut inne i nätverket med liten effekt på systemprestanda.