Simuleringsramverk och logistiksimulering - en översiktsstudie

Författare:

 • Pelo Johan
 • Ohlsson Kjell
 • Pers Lisbeth

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1318--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Modellering
 • simulering
 • ASTOR
 • SIMLOX
 • RAMLOG
 • FLAMES
 • logistik
 • avtalsbaserad resurshantering
 • modelling
 • simulation
 • ASTOR
 • SIMLOX
 • RAMLOG
 • FLAMES
 • logistics
 • contract-based resource management

Sammanfattning

Denna rapport, som utgör en sammanställd leverans avseende FMV-beställningarna "Ramverktygslösningar för monolitiska simuleringar" samt "Förstudie FoT område 19 - Logistik" syftar till att belysa några av de mer övergripande egenskaperna för simuleringsverktygen ASTOR, SIMLOX och FLAMES. Vidare har möjligheter att införliva logistik i modeller för simulering på operativ nivå studerats, genom ett försök att utöka en befintlig operationsanalytisk modell baserad på FLAMES. I rapporten ges en översiktlig beskrivning av de befintliga verktyg och koncept som varit aktuella för denna studie, främst med avseende på verktygens tänkta tillämpningsområde. Vidare ges en bild av möjligheterna att möta nya behov som framtida verktyg för logistiksimulering kan komma att ställas inför, tillsammans med en värdering av verktygens egenskaper och möjligheter att tillämpas på nya problemområden. Resultaten som presenteras i rapporten behandlar bl.a. möjligheter till samverkan mellan verktyg för logistiksimuleringar och simuleringsramverk som FLAMES, inte minst för att studera logistikens inverkan på den operativa förmågan och vice versa.