Förstudie av utbildningshjälpmedel och beslutsstöd för Rules of Engagement inom svenska marinen

Författare:

  • Follin Per
  • Persson Peter

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1372--SE

Sidor: 109

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Rules of Engagement
  • ROE
  • marinen
  • Swedish Navy

Sammanfattning

Förstudiens syfte var att kartlägga användarbehov kring ROE inom svenska Marinen samt ta fram stöd och hjälpmedel för att underlätta ROE-arbetet. I kartläggningen medverkade personal från olika staber, förband och skolor inom Försvarsmakten. Flertalet deltog sedan också i det iterativa utvecklingsarbetet. Tre användargrupper urskiljdes: Stabs- och fartygspersonal samt personal under utbildning. Vissa svårigheter kunde också identifieras. Det visade sig att ROE-arbetet ger ett administrativt merjobb för både stabs- och fartygspersonal. Tolkningsskiljaktigheter mellan stabs- och fartygspersonal förekommer. Det finns inte tid och resurser att öva ROE på ett realistiskt sätt med lämplig upptrappning av hotnivå. Det bedrivs heller ingen specifik ROE-utbildning vid Försvarsmaktens skolor eller centra. Utvecklingsarbetet bedrevs parallellt med kartläggningen och involverade stabs- och fartygspersonal. Efter ett antal utvärderingar med användare kunde tre koncept för stöd och hjälpmedel ges. För att öka förståelsen och visualisera koncepten har tre demonstratorer skapats. Koncepten har fått arbetsnamnen; o ADMIN - Administrativt stöd för ROE-hantering. o FARTYG - Utbildningshjälpmedel för fartygsledning och eventuellt skolor. o STAB - Stöd för framtagning av ROE-profil. Författarna rekommenderar FOI att fortsätta utreda ROE-arbetet inom Försvarsmakten och även internationellt samt vidareutveckla de tre föreslagna koncepten. För att skapa en gemensam grund för sin personal bör Försvarsmakten hålla seminarium och utbildning inom ROE och tydligare definiera ansvarsförhållanden och begrepp.