Spårning vid samverkande Web Services

Författare:

  • Bengtsson Alf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1399--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SOA
  • webbtjänster
  • digital signatur
  • historik
  • spårning
  • Web Services
  • digital signature
  • tracing
  • history

Sammanfattning

Web Services är en stark kandidat för att realisera den tjänsteorienterade arkitektur, SOA, som har fastställts för det framtida FMLS, Försvarsmaktens Ledningssystem. Många uppgifter kommer att lösas genom att flera Web Services samverkar. Ett viktigt säkerhetskrav är att man skall kunna spåra identiteterna för de Web Services som medverkat vid uppgiftens lösning. Vi presenterar en modell för spårning av identiteter vid samverkande Web Services. Modellen är ny, speciellt i den meningen att den modellerar en typ av samverkan, via asynkrona envägsmeddelanden, som ännu inte så ofta har implementerats. Modellen innebär att de meddelanden, som skickas mellan Web Services för att utföra en uppgift, innehåller data med identiteter för samverkande aktörer. Dessa data bygger upp ett hierarkiskt träd och de är signerade på ett sätt som förhindrar deltagarna att agera i annans namn eller att dölja sin medverkan.