Verksamhetsmodell helikopterförband. 9 fristående delar: se sammanfattning

Författare:

 • Lindell Per-Ola
 • Stjernberger Johan
 • Pileman Sofie

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1419--SE

Sidor: 83

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VUM-LS
 • verksamhetsbeskrivning
 • verksamhetsmodell
 • verksamhetsanvändningsfall
 • UML
 • helikopterförband
 • business description
 • business model
 • business use case description
 • helicopter unit

Sammanfattning

I det framtida nätverks- och insatsbaserade försvaret ställer en förändrad hotbild och nya militära strategier nya krav på de tekniska system som ska stödja ledningen av försvarsmaktens verksamhet. Egenskaper som dynamik och flexibilitet blir av största vikt vid utveckling av tekniska system för ledning. Dessa ska stödja informationsutbyte och kommunikation mellan samtliga av Försvarsmaktens enheter och i viss mån även med civila aktörer i ett gemensamt nätverk. Projektet Bataljonsledningssystem för helikopterförband 2010 fokuserar på ledning av Helikopterförbandets markoperativa och sjöoperativa verksamhet, med ett övergripande syfte att ta fram ett ledningssystem för att stödja ledning av förbandets insatser. Detta dokument beskriver en verksamhetsmodell av Helikopterförbandets framtida verksamhet. Modellen är framtagen i en projektgrupp bestående av systemutvecklare och verksamhetsföreträdare, med utgångspunkt från Försvarsmaktens och Helikopterförbandets huvuduppgifter presenterade i Helikopterflottiljens funktions- och förbandsutvecklingsplan Helikopterförband 2003. Till detta huvuddokument hör nio fristående delar vilka vardera beskriver var sin uppgift i detalj. FRISTÅENDE DELAR: DEL 1 Insats med luftburen bataljon. DEL 2 Ubåtsbekämpning. DEL 3 Leda omfattande insats. DEL 4 Leda mindre omfattande insats. DEL 5 Leda påfyllning av den ordinarie basens drivmedel. DEL 6 Leda upprättande av FARP. DEL 7 Leda omgruppering av bas. DEL 8 Räddningsinsats vid sjöolycka. DEL 9 Internationell insats.