Methods for validating optical signature simulations - progress report

Författare:

 • Hermansson Patrik
 • Nyberg Sten
 • Andersson Erik
 • Börjesson David

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1421--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modellering
 • validering
 • osäkerhet
 • felfortplantning
 • Monte Carlo
 • IR
 • signatur
 • texturmått
 • modelling
 • validation
 • uncertainty
 • error propagation
 • signature
 • image features

Sammanfattning

Den här lägesrapporten beskriver det pågående arbetet med att utveckla metoder för validering av datorprogram för simulering och prediktion av optiska signaturer. Utvecklingsarbetet har två huvudinriktningar: I den ena inriktningen utvecklas metoder för att kvantifiera fortplantning av osäkerheter i indata till osäkerheter i utdata, t.ex. radians, vid predikteringar av optiska signaturer. Den andra huvudinriktningen fokuserar på att analysera och validera skillnader mellan simulerade och uppmätta bilder, i t.ex. det visuella eller IR, genom att beräkna och jämföra ett antal texturmått såsom exempelvis bildmått och Gabormått. I synnerhet sådana egenskaper hos bilder som är viktiga för detektion, klassificering och identifiering av mål i bakgrund studeras. Arbetet på metoder för felfortplantning har resulterat i att ett antal metoder har föreslagits. Vi presenterar här ett första testfall där vi använder en enklare felfortplantningsmetod. Resultaten kan sägas vara enligt förväntan men för att avgöra resultatens giltighet krävs ytterligare studier, med t.ex. mer avancerade felfortplantningsmetoder. I arbetet på att validera simulerade och mätta bilder har ett antal texturmått föreslagits för att analysera skillnader mellan simulerade och mätta bilder. I ett inledande exempel har ett antal mått beräknats för en uppmätt och motsvarande simulerad bild. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under år 2005.