Strategisk miljöbedömning i Försvarsdepartementets beslutsprocesser

Författare:

 • Johansson Jessica
 • Jonsson Daniel K
 • Eriksson Björn
 • Finnveden Göran

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1434--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • strategisk miljöbedömning
 • miljöfrågor
 • försvarsdepartement
 • försvarsmakt
 • perspektivplanering
 • proposition
 • försvarsplanering
 • försvarsbeslut
 • strategic environmental
 • assessment
 • environmental issues
 • ministry of defence
 • armed forces
 • government bills
 • defence planning
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Strategisk miljöbedömning (SMB) är ett angreppssätt för att miljöbedöma konsekvenser av planer,program och policys. I denna rapport diskuteras hur den SMB-metodik som utvecklats inom olika samhällssektorer kan användas i Försvarsdepartementets beslutsprocesser. Exempel på processer där SMB kan tillämpas är: utarbetande av kommittédirektiv, reglering av perspektivplaneringen, förberedande av propositioner samt i samband med försvarsbeslut. SMB är inte bara ett verktyg för att kunna fatta miljöriktiga beslut utan också ett hjälpmedel för att allokera utrednings- och planeringsresurser på ett effektivt sätt. Men miljöfrågorna måste övervägas redan i det inledande skedet i en besluts-eller utredningsprocess för att kunna påverka det slutliga resultatet, t.ex. försvarsbeslut. Liksom för andra strategiska planeringsaspekter, t.ex. ekonomi och juridik, bör de miljöstrategiska avvägningarna göras på central nivå. För att möta det behovet krävs sannolikt organisatoriska förändringar inom försvarets myndigheter så att miljöfrågor hanteras på samma nivå och inom samma organisation som andra strategiska frågor.