Nätverksbaserad modellering och simulering - Arkitekturen

Författare:

 • Eklöf Martin
 • Garcia Lozano Marianela
 • Moradi Farshad
 • Nordqvist Dan
 • Sparf Magnus
 • Ulriksson Jenny

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1439--SE

Sidor: 75

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Modellering och simulering
 • HLA
 • komponentbaserad M&S
 • distribuerad M&S
 • datorbaserad samverkan
 • CSCW
 • distribuerad exekvering
 • distribuerad resurshantering
 • säkerhet
 • modelling and simulation
 • HLA
 • component-based M&S
 • distributed M&S
 • computer-based collaboration
 • CSCW
 • distributed execution
 • distributed resource management
 • security

Sammanfattning

Utveckling och användning av webb- och nätverksbaserade system har under det senaste decenniet ökat betydligt. Exempel på detta är det senaste paradigmskiftet från plattformsbaserat till nätverksbaserat försvar och utvecklingen av Internet-teknologier. Även MoS-området har följt denna utveckling. På Försvarsmaktens uppdrag initierades 2004 ett projekt för att undersöka och studera området Nätverksbaserad Modellering och Simulering (NBMS), samt identifiera vilka möjligheter som detta kan erbjuda försvaret. För att experimentera med framtagna produkter och tekniker, samt visa på fördelarna med dessa, utvecklas en prototyp till en NBMS-miljö som stödjer aktiviteter inom MoS-processen. Projektet, som förkortas NätSim, berör många delområden såsom: Datorbaserad samverkan, Distribuerad exekvering, Distribuerade filsystem, Säkerhetsfrågor inom NBMS mm. Projektets första år har inriktats mot att utforma en gedigen arkitektur för NBMS, vilket resulterade i en flerlagerarkitektur med modulär uppbyggnad. Förutom detta har delområdena behandlats, t.ex. har en infrastruktur för säkerhet utformats, en grund för distribuerad exekvering och hantering av simuleringskomponenter har byggts, implementering av en infrastruktur för datorbaserad samverkan har initierats, samt har en biblioteksstruktur med sökprocesser och resurshantering designats. Projektarbetet utförs dessutom med koppling till interna FOI-projekt och externa universitet m.fl. för att bl.a. få återkoppling. Denna rapport presenterar projektet, projektets verksamhet hittills, samt framtida inriktning och viktiga frågeställningar som måste beaktas.