Övertrycksandningssystemet i fpl39 Gripen. Effekter av mottryckssvästen

Författare:

 • Grönkvist M
 • Bergsten E
 • Kölegård R

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1474--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • acceleration
 • anti-G-dräkt
 • G-belastning
 • G-tolerans
 • intra-thorakalt tryck
 • mottrycksväst
 • övertrycksandning
 • acceleration
 • chest counter-pressure
 • G-load
 • G-protection
 • G-tolerance
 • intra-thoracic pressure

Sammanfattning

Bakgrund. I moderna stridsflygplan utsätts piloten för höga G-belastningar i huvud-fot-riktning (Gz). För att säkerställa tillräckligt artärtryck i huvudhöjd använder piloten en anti-G-dräkt i kombination med tryck i andningsvägarna (över-trycksandning). För att optimera G-skyddet, underlätta andningsarbetet och minska risken för övertänjning av lungorna anbringas även ett mottryck på bröstkorgen via en bröstblåsa. Syftet med studien var att undersöka bröstblåsans funktion vid övertrycksandning under hög G-belastning. Metoder. Tre olika försöksserier genomfördes i humancentrifugen på KI med dräktsystemet i 39 Gripen. I serie-1 undersöktes 12 försökspersoner (fp) under 20 s G-profiler upp till 8.0 Gz. I serie-2 undersöktes 9 fp under 20 s G-profiler upp till 9.0 Gz, samt under simulerad flygstridsmanöver (SACM). I serie-1 och 2 registrerades påverkan av centralt och perifert seende, artärtryck, tryck i nedre delen av bröstkorgen, masktrycket samt uttänjningen av bröstkorgen. I serie-3 undersöktes 6 fp under 20 s G-profiler upp till 7.0 Gz varvid trycket i övre delen av bröstkorgen registrerades. De tre serierna utfördes under två olika betingelser, med respektive utan trycksatt bröstblåsa. Resultat. Artärtryck, tryck i nedre delen av bröstkorgen, masktryck och ut-tänjning av bröstkorgen var likartade med respektive utan trycksättning av bröstblåsan. Trycket i övre delen av bröstkorgen var något högre när bröstblåsan var trycksatt. Under SACM var tid till utmattning och ansträngningsgrad samma med respektive utan trycksatt bröstblåsa. Slutsats. Resultaten talar för att bröstblåsan kan avlägsnas ur dräktsystemet för JAS 39 Gripen utan att det menligt påverkar G-toleransen eller G-uthålligheten, eller påtagligt ökar risken för lungbristning.