Användande av 2D/3D

Författare:

  • Lif Patrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1494--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 3D
  • 2D
  • perspektivpresentation
  • symboler
  • depth cues
  • symbols

Sammanfattning

Det viktigaste att tänka på vid val av teknik och presentationsform är uppgiftens karaktär och den miljö som operatören befinner sig i. En stridspilots arbetssituations skiljer sig naturligtvis markant åt från en stabs, och presentationen måste således anpassas därefter. Valet mellan 2D/3D styrs till stor del av operatörens uppgift, t.ex. om det handlar om övergripande situationsmedvetande eller metriska bedömningar mellan objekt. En annan viktig poäng är att skilja mellan möjligheten till användandet av teknik och om denna teknik bidrar till förbättringar operativt. Frånsett de rent tekniska möjligheterna så måste både uppgiften/uppdraget, samt perceptuella frågeställningar som hur 3D bilden uppfattas från olika vinklar, symbolutformning utredas. Forskningen kring 3D är idag högaktuell både militärt och civilt, då tekniken innebär att det går att implementera operativt (främst perspektivpresentation), men kunskap om gränssnittets utformning ofta är bristfällig. För att kunna utnyttja tekniken kring 3D krävs ökade kunskaper och förståelse för människan i systemet. Teknik och människa utgör systemet och båda delarna måste noga beaktas, både vid framtagning av nya system och vid uppgraderingar av befintliga system.