Försvarsanpassad strategisk miljöbedömning. En fallstudie av planeringen inför 2004 års försvarsbeslut

Författare:

 • Eriksson Björn
 • Johansson Jessica
 • Jonsson Daniel
 • Finnveden Göran

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1499--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • strategisk miljöbedömning
 • miljöfrågor
 • försvarsmakt
 • perspektivplanering
 • strategic Environmental
 • Assessment
 • environmental issues
 • armed forces
 • defence planning

Sammanfattning

Strategisk miljöbedömning (SMB) är ett angreppssätt för att miljöbedöma konsekvenser av planer, program och policies. I denna rapport diskuteras hur SMB-metodik kan användas i Försvarsmaktens perspektivplanering. Diskussionen förs mot bakgrund av en fallstudie av planeringen inför 2004 års försvarsbeslut. SMB är inte bara ett verktyg för att kunna fatta miljöriktiga beslut utan också ett hjälpmedel för att allokera utrednings- och planeringsresurser på ett effektivt sätt. Men miljöfrågorna måste övervägas redan i det inledande skedet i planeringen inför ett försvarsbeslut, för att kunna påverka det slutliga resultatet. Liksom för andra strategiska överväganden, t.ex. ekonomi och juridik, bör de miljöstrategiska avvägningarna göras på central nivå. för att möta det behovet krävs sannolikt organisatoriska förändringar inom Försvarsmakten, så att miljöfrågor hanteras på samma nivå och inom samma organisation som andra strategiska frågor.