Metafor för FMA

Författare:

  • Andersson Maria
  • Hallberg Niklas
  • Ericson Leni
  • Pilemalm Sofie
  • Lindell Per-Ola

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1505--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • metafor
  • FMA
  • metaphore

Sammanfattning

När nya begrepp och företeelser ska introduceras kan dessa vara abstrakta och svårtillgängliga. För att underlätta förståelse kan metaforer användas för att förklara det nya. Syftet med denna rapport är att beskriva en metafor för att presentera och illustrera Försvarsmaktens arkitektur (FMA). Ett transportföretag valdes som metafor med syftet att utgöra ett underlag för att beskriva och förklara utvalda begrepp inom och aspekter på FMA. En första version av metaforen skapades och utvecklades därefter iterativt med återkoppling från personer knutna till utvecklingen av FMA. Baserat på deras synpunkter modifierades metaforen. Därefter genomfördes en utvärdering med personer som har domänkunskap från det militära området. Synpunkterna från denna utvärdering användes som underlag för att skapa den slutliga versionen. Metaforen beskriver arkitekturvyer samt begreppen sitsyst (situationsanpassade system), tjänster baserat på LOVENTP, generella designprinciper, målarkitektur och förändringsledning. FMA´s olika arkitekturvyer är systemvy, verksamhetsvy, organisationsvy, personalvy, informationsvy och teknikvy. Begreppet tjänst är centralt i FMA och är en abstraktion av hur en producent kan åstadkomma nytta för en konsument.