Description of the BM discipline (LedsystT): From business to technology

Författare:

  • Ölvingson Kia

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1523--SE

Sidor: 22

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • verksamhetsmodellering
  • RUP
  • krav
  • business modelling
  • requirements

Sammanfattning

Detta dokument beskriver disciplinen verksamhetsmodellering och dess process inom LedsystT. Processen för verksamhetsmodellering har som funktion att stödja identifieringen av verksamhetsrelaterade krav, dvs. identifiera krav på verksamhetsnivå och att förbereda insamlade data för den tekniska designen. Verksamhetsmodelleringen omfattar omhändertagandet av indata från LedsystM till den tekniska användningsfallsmodellen som utvecklas i samarbete med Analys och Design (A&D). Dessutom kommer beslutsstödssystemets komplexitet att kräva en hel del samarbete med andra gruppen. Gruppen för verksamhetsmodellering kommer framför allt att samarbeta med LedsystM och A&D. Andra grupper med intresse av verksamhetsmodelleringen är Situation Picture (SP), Human- Factors Engineering (HFE), Requirements Derivation (RD) and Development Method (DM). Disciplinen verksamhetsmodellering fungerar som en brygga mellan verksamheten och tekniken och utgör även ett första steg i arbetet med den tekniska designen. Detta medför att verksamhetsmodelleringen har en nyckelroll gentemot andra grupper och deras möjlighet att påverka indata till det efterföljande tekniska arbetet. En förutsättning för att denna interaktion skall vara fruktsam är dock förståelse för arbetsgången. Viktigt att notera i sammanhanget är att detta dokument skall användas som input för en mer formaliserad processbeskrivning, dvs. en beskrivning av anpassningen av disciplinen verksamhetsmodellering inom RUP-artifakten Development Case.