Metod för identifiering av brister vid hantering av CBRN-händelser

Författare:

 • Melin Lena
 • Bergman Ronny
 • Karlsson Engman Lena
 • Macellaro Anna
 • Rejnus Lars
 • von Schoenberg Pontus
 • Scott Andersson Åsa
 • Waldenström Louise
 • Wirstam Jens

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1530--SE

Sidor: 99

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Krishantering
 • metod
 • CBRN-händelse
 • NBC-händelse
 • terrorism
 • attentat
 • sårbarhet
 • risk
 • hot
 • crisis management
 • method
 • CBRN event
 • NBC event
 • terrorism
 • attack
 • vulnerability
 • risk
 • threat

Sammanfattning

Arbetet med att ta fram den metod som presenteras i föreliggande rapport initierades i januari 2003 och då främst i syfte att utgöra ett hjälpmedel för FOI att identifiera det framtida forskningsbehovet inom CBRN-området. Under arbetets gång visade det sig att metoden genom vidareutveckling och justering också skulle kunna vara användbar för andra aktörer, bland annat som ett hjälpmedel vid risk- och sårbarhetsanalyser eller identifiering av förebyggande åtgärder som kan stärka krishanteringssystemet. Målsättningen har därför under 2004 varit att presentera en metod som kan börja användas i sådan verksamhet av t ex kommuner och myndigheter. Eftersom det inte finns några existerande metoder som är specifikt anpassade för genomgripande analyser och bedömningar av CBRN-händelser kan den metod som presenteras här utgöra ett användbart redskap som underlättar arbetet. Vid FOI finns en scenariobank med omkring 100 CBRN-scenarier och dessutom finns också scenarier vid andra myndigheter som bör kunna nyttjas. Genom att använda dessa CBRN-scenarier i kombination med metoden, kan olika typer av brister i krishanteringssystemet relativt snabbt och enkelt identifieras.