Nationellt säkerhetsarbete inom samhällsviktig infrastruktur

Författare:

  • Barck-Holst Svante

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1553--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Telekommunikationer
  • elförsörjning
  • informationsförsörjning
  • samhällsviktig infrastruktur
  • ADB-säkerhet
  • telecommunication
  • power supply
  • information security

Sammanfattning

I rapporten görs en genomgång av hur man i Sverige på nationell nivå har arbetat med sårbarhetsfrågor som rör elförsörjning, telekommunikationer samt informationsförsörjning under de senaste 40 åren. För var och en av de tre områdena redovisas en översiktlig historik rörande systemens utveckling och förändring i sårbarhet. Detta som en bakgrund till en genomgång av vilka åtgärder som vidtagits på nationell nivå för respektive område. I denna genomgång redovisas bedömningar som gjorts och inriktning på åtgärder som valts. Slutligen identifieras några viktiga faktorer som påverkat hanteringen av säkerhetsarbetet på nationell nivå inom de olika systemen. Exempel på faktorer som diskuteras är: - elektronikens och datorernas utveckling - hot om angrepp med IT-vapen - hot från sabotageförband - hot från luftburna precisionsvapen - det kalla krigets slut - marknadsreformer