Krishanteringsinsatser inom ramen för ESFP. En analys av de utvecklade Petersbergsuppgifterna

Författare:

 • Lindell Magdalena

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1556--SE

Sidor: 118

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • ESFP
 • europeisk säkerhets- och
 • försvarspolitik
 • Petersbergsuppgifter
 • krishantering
 • konflikthantering
 • krishanteringsinsatser
 • säkerhetspolitik
 • internationella insatser
 • ESDP
 • European Security and
 • Defence Policy
 • security policy
 • crisis management
 • Petersberg tasks

Sammanfattning

I den här studien analyseras innebörden av de utvecklade Petersbergsuppgifterna, det vill säga de krishanteringsuppgifter som omnämns i utkastet till konstitutionellt fördrag för EU och i EU:s säkerhetsstrategi. Syftet är att skapa en översikt över de typer av krishanteringsinsatser och uppgifter som är möjliga för EU att genomföra. Vidare görs en översiktlig bedömning av vilka krishanteringsinsatser som är mer troliga att EU åtar sig utifrån de största medlemsstaternas politiska prioriteringar och i relation till vilken roll EU kan få i förhållande till krishanteringsorganisationer som FN, Nato och OSSE.