FOI Miljöredovisning 2004

Författare:

 • Ahlberg Mats
 • Johansson Jan
 • Jubrink Hans
 • Lundholm B-M
 • Nedgård Ingvar
 • Nilsson Sören
 • Thorpsten Jerker
 • Thuren Ronny
 • Tryman Rolf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1560--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöledningssystem
 • miljökonsekvensbeksrivning
 • miljöforskning
 • miljöutbildning
 • environmental management systems
 • environmental impact assessment
 • environmental research
 • environmental education

Sammanfattning

Under 2004 har arbetet med att integrera det införda miljöledningssystemet med myndighetens verksamhetsledningssystem fullföljts. Avdelningen FOI NBC-skydd i Umeå har fått tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet och FOI Vapen och Skydd i Grindsjön genomför för närvarande en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om tillstånd. I samverkan med Försvarsmakten och Specialfastigheter har saneringsåtgärder påbörjats i Ursvik. Saneringskostnaderna för Grindsjön samt för Bromma och Ursvik då FOI slutligt lämnar dessa områden beräknas nu uppgå till högst 4 mkr. Under året har FOI genomfört 25 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15,5 mkr. För år 2004 omfattade den civila miljöforskningen 15,5 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt, 1 till mer än hälften, 1 till hälften och 2 till mindre än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 743 timmar år 2002 och 771 timmar år 2003 till 862 timmar 2004. Myndighetens miljöhandläggare har under året genomgått utbildning för miljörevisorer. Kompletterande miljöutbildning för all personal har genomförts vid avdelningen för Stridssimulering respektive i Bromma. Totalt har därmed 1054 personer av FOIs cirka 1325 anställda genomgått allmän miljöutbildning vilket utgör 80 % av personalen.