Arkitektur för tjänstebaserade krisledningssystem med preventiva och operativa förmågor

Författare:

 • Jungert Erland
 • Hallberg Niklas
 • Hunstad Amund

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1569--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ledningssystem
 • krishantering
 • tjänstebaserad
 • nätverksbaserad
 • situationsförståelse
 • krisförståelse
 • IT-säkerhet
 • riskmodellering
 • beslutstöd
 • systemarkitektur
 • riskanalys
 • command and control systems
 • crisis management
 • service oriented
 • network oriented
 • situational awareness
 • crisis awareness
 • IT-security
 • decision support
 • systems architecture
 • risk analysis

Sammanfattning

Krishantering är ett område som kommer alltmer i fokus allt eftersom nya och mer omfattande kriser inträffat både nationellt, men också internationellt. För att krishantering skall kunna genomföras effektivt och på ett adekvat sätt framstår behovet av ledningssystem för preventiv och operativ krishantering som alltmer nödvändiga. Mot denna bakgrund kommer ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete att bli nödvändigt för att säkerställa de ledningsresurser som kommer att behövas. I detta sammanhang måste de behov och de krav som kommer att ställas på krisledningssystemen också att behöva säkerställas. I detta arbete beskrivs en arkitektur för krisledningssystem som skall ge stöd både för preventiv och operativ krishantering. Denna arkitektur grundar sig på behovet av ledningssystem som kan verka i nätverksbaserade miljöer och med utgångspunkt från ett tjänsteorienterat perspektiv. Centralt för detta arbete är att redan i ett tidigt stadium av utvecklingsfasen hänsyn tas till behov av IT-säkerhet, men även andra aspekter såsom ledningsstruktur, krisförståelse, funktionalitet, t ex beslutstöd, och förmågan till koordinering av krisverksamheten är av väsentlig betydelse i arbetet.