Sjukvårdens skyddsdräkt mot kemikalier - utvärdering av hälso- och sjukvårdens personliga skyddsutrustning

Författare:

  • Strömqvist Marianne
  • Arnoldsson Kristina
  • Claesson Ola

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1571--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Skyddsdräkt
  • hälsovård
  • sjukvård

Sammanfattning

Rapporten beskriver en utvärdering av hälso- och sjukvårdens skyddsdräkt mot kemikalieexponering för personbruk. Denna har i stort sett utförts enligt förslaget i förstudien, FOI-R--1131--SE, mars 2004. Avsaknaden av gränsvärden och grundläggande data gör att den tid det tar till dess penetrerad/permeerad mängd av en viss kemikalie uppnår en farlig koncentration under materialet, inte kan specificeras. Slutsatser av försöken; - Dräkten klarar det simulerade normala användningsfallet. Ingen av de testade kemikalierna penetrerade dräktmaterialet under dessa försök. Svavelsyra, saltsyra, och fluorvätesyra färgade materialets yta lila och ytan blev klibbig inom mindre än en minut. - Dropptestet, undersökning av genombrott av kemikalierna i gasform, gav varierande genombrottstider för de provade kemikalierna. Vissa ämnen går igenom direkt, för andra tar det ett antal minuter. Kompletteras dräktmaterialet med ett kolbaserat C-underställmaterial, förlängs tiden till genombrott. här bör följande undantag noteras; aceton, toluen, metanol som går direkt igenom även kombinationen av material. Resultaten gör det svårt att definiera en generell skyddstid mot alla kemikalier. - Det kemiska stridsmedlet senapsgas permeerar snabbt genom enbart dräktmaterialet, men den permeerade mängden sjunker till nanogramnivå när materialet används i kombination med underställ. Nervgaserna sarin och soman provades endast på material i kombination med udnerställ. De permeerande mängderna är på nanogramnivå även för dessa ämnen. Samma tendens gäller när provning sker med och utan tryckbelastning.