Flame spread and fire growth - Modelling capabilities in various room configurations

Författare:

 • Carlsson Jörgen

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1579--SE

Sidor: 63

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Antändning
 • brand
 • pyrolys
 • brandtillväxt
 • brandspridning
 • övertändning
 • CFD
 • brandmodellering
 • ignition
 • fire
 • pyrolysis
 • fire growth
 • flame spread
 • flashover
 • CFD
 • modelling

Sammanfattning

Vid FOI genomfördes under 2002 och 2003 en omfattande modellskalestudie av flamspridning och brandtillväxt i olika rumskonfigurationer. Det här projektet har dragit nytta av det befintliga experimentella underlaget i ett försök att utvärdera flamspridningsmöjligheterna i CFD koden FDS. För att härleda indata till pyrolysmodellen användes experimentella data från olika antändningsförsök där yttemperaturen registrerats löpande. Genom att lösa dels värmeledningsekvationen dels pyrolysmodellen med successivt ändrade indatavärden identifierades en uppsättning indata för det aktuella materialet. Storleken på beräkningsgriden valdes som en första approximation som en fraktion av den dimensionslösa diametern på initialbrandkällan. Detta visade sig vara det val som genomgående gav bäst resultat. Gridoberoende kunde emellertid inte erhållas varför de initialt goda resultaten, i strikt mening, inte är så mycket värda då det experimentella utfallet måste vara känt i förväg för att några definitiva slutsatser ska kunna dras. Termisk nedbrytning av ett material har studerats i flera decennier och de grundläggande mekanismerna är relativt väl dokumenterade. Problemet som identifieras i denna rapport har sin grund i de förenklade modellerna för värmeöverföring från en varm gasmassa till en brännbar yta.