ÖB Ledningsprocess och strategiska karta - relationer till statsmakterna och försvarsmyndigheterna

Författare:

 • Nordlund Peter
 • Waltré Mats

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1582--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsmakten
 • styrning
 • strategisk karta
 • styrkort
 • ledningsprocess
 • Armed Forces
 • management
 • process
 • Balances score card
 • strategic map

Sammanfattning

Inom Försvarsmakten Högkvarter (HKV) pågår ett arbete med att utveckla olika lednings-,styrnings-,planerings-,genomförande- och uppföljningsprocesser. Arbetet initierades genom utredningen "HKV 03-Inriktningar avseende arbetssätt och processer i HKV". En av de mer övergripande och strategiska processerna är "ÖB Ledningsprocess". Projektets mål har varit att ge en samlad bild av problem och utvecklingstendenser i Försvarsmaktens relationer till statsmakterna och andra försvarsmyndigheter samt hur denna bild relaterar till "ÖB ledningsprocess". Denna rapport bygger på underlag inhämtade från ett stort antal intervjuer med ledande företrädare inom utskott, departement och myndigheter inom försvarsområdet. Genom analyser av intervjuerna, där mönster och skiljaktigheter särskilt studerats, har slutsatser dragits. Utifrån den samlade bilden och slutsatser presenteras också några rekommendationer på hur "ÖB Ledningsprocess" bör relateras till de försvarsmaktsexterna styrnings- och stödprocesserna.