Katastroftoxikologi - omvärldsanalys i ett historiskt perspektiv

Författare:

 • Berglind Rune
 • Cassel Gudrun
 • Persson Sven-Åke

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1599--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Kemiska katastrofer
 • toxikologi
 • medicinska effekter
 • miljöeffekter
 • chemical disasters
 • toxicology
 • medical effects
 • environmental effects

Sammanfattning

Denna rapport är en översikt över ett antal inträffade kemiska katastrofer sedda i ett katastroftoxikologiskt perspektiv. I ett inledande avsnitt beskrivs definitioner, karakteristika, och avgränsningar av begreppet kemisk katastrof och några andra för rapporten väsentliga begrepp. Därefter behandlas kemiska katastrofer, vilka närmast kan betecknas kemiska naturkatastrofer. Dessa inträffar utan människans påverkan. Sedan beskrivs kemiska katastrofer, där människan genom sina handlingar delvis eller helt orsakat dem. Denna typ av katastrofer utgörs av krigs- eller terrorhandlingar men också av olika kemiska katastrofer i samband med industriell verksamhet, gruvhantering och transporter av farliga kemikalier. Slutligen berörs kemiska katastrofer, vilka inträffat eller skulle kunna inträffa i Sverige. Varje avsnitt följs av korta analytiska kommentarer. Det är vår förhoppning att erfarenheter som förmedlas i denna rapport skall kunna vara ett underlag för kommande riskanalyser i ett katastroftoxikologiskt perspektiv till nytta för svensk planering och beredskap inför tänkbara kemiska katastrofer.