Nätverksorienterat försvar. Fokus och aktiviteter i några länder

Författare:

 • Lindström Jörgen

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1605--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • nätverksbaserade försvars-
 • satsningar
 • NBF
 • försvarsmaktsutveckling
 • Norge
 • Tyskland
 • Finland
 • Kanada
 • network based defence
 • network centric warfare
 • network enabled capability
 • defence transformation
 • Norway
 • Germany
 • Finland
 • Canada

Sammanfattning

Rapporten syftar till att ge Försvarsdepartementet en översikt över den internationella utvecklingen av nätverksbaserade försvarskoncept med en koppling till Sverige. I rapporten beskrivs utvecklingen i Norge, Tyskland,Finland och Kanada. Det huvudsakliga intresset i studien riktas mot frågeställningar rörande vilka konkreta satsningar som görs i respektive land och vilka effekter - militära eller militärtangränsande - man hoppas uppnå. De studerade länderna, inklusive Sverige, uppvisar en huvudsakligen gemensam bild på den politiska nivån, där de viktigaste inslagen är en breddad hotbild och en betoning på internationella insatser. Kärnan i den militära visionen är också liknande i samtliga länder, en fokusering på ledning och informationshantering med målet att uppnå ledningsöverläge genom en överlägsen lägesuppfattning. När det kommer till hur dessa målsättningar realiseras skiljer sig dock Sverige på några viktiga punkter från övriga länder. bland dessa kan nämnas ett relativt svagt fokus på att i närtid få ut några nya/förändrade system ur utvecklingsverksamheten, till förmån för ett mer långsiktligt experimenterande. Det bör dock noteras att en svensk omorientering inleddes under hösten 2004. Denna omorientering skulle i många stycken kunna leda fram till en utvecklingsmodell som mer liknar den i övriga studerade länder.