Slutrapport - FOIs försvarsmiljöprojekt i Ryssland 2000-2004

Författare:

 • Jan Sjöström
 • Ulf Qvarfort
 • Mats Ahlberg

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1673--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöriskbedömning
 • militära anläggningar
 • försvarsspecifik verksamhet
 • oljeförorening
 • miljöutbildning
 • environmental risk assessment
 • military bases
 • defence-specific activities
 • oil contamination
 • environmental education

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultat och erfarnheter från två försvarsmiljöprojekt i Ryssland som drivits av FOI NBC-skydd med finansiellt stöd från UD. Det första projektet avser en miljöriskbedömning av den ryska armébasen i Ostrov-3, där en större mängd eldningsolja läckt ut på området och hotade en av regionens viktigare dricksvattenresurser. Det andra handlar om miljöutbildning av ryska officerare inom försvarsspecifik verksamhet. Insatsen har bestått i att via seminarieföreläsningar behandla hela processen från det att man beslutat stänga en militär anläggning till de vanligaste metoderna att upptäcka och sanera förorenad mark och grundvatten. Författarna har även på förfrågan medverkat i den ryska försvarsmaktens ekologiska handbok. De genomförda miljöprojekten har visat på att kunskapsöverföring kan leda till mycket goda resultat. Det är dock viktigt att man så tidigt som möjligt etablerar en bra direktkontakt med ryssarna, gärna på lokal nivå. I varje fall inom området försvarsmiljö bör kunskapsöverföringen koncentreras till praktiska tillämpningar av föreslagen teknik. Den samverkan som varit med Gröna Korset har varit av avgörande betydelse för projektens lyckade genomförande.