Samverkande robotar i nätverk, presentation av simuleringsverktyget ISIS

Författare:

 • Alvå Peter
 • Boberg Bengt
 • Forssell Lars
 • Johansson Jan Ove
 • Pelo Johan
 • Wallström Dag
 • Ögren Petter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1674--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Samverkande robotar
 • simulering
 • simuleringsverktyg
 • styrda vapen
 • Borland Delphi
 • missile systems
 • collaborating missiles
 • simulation tool
 • duided weapons
 • Borland Delphi

Sammanfattning

Ett system av samverkande flygande robotar med en kombinerad spanings- och attackfunktion och möjlighet till informationsutbyte öppnar nya möjligheter för att underlätta målidentifiering och målval. Systemets förmåga ökar ytterligare om det dessutom kan kommunicera med ett yttre ledningsnätverk, till exempel ett dubbelriktat samband till en operatör. Vapenverkan kan ske helt autonomt, då ROE (Rules of engagement) medger detta, men normalt torde dock vapeninsatsen ske semiautonomt via en nätverksuppkopplad operatör med vetorätt. Ett autonomt samverkande system är av komplex natur, och dess uppträdande i relevanta typsituationer kan vara svårt att analysera. Därför har ett simuleringsverktyg med tillhörande modeller för att analysera såväl taktiskt/stridstekniska som tekniska aspekter av samverkande agenter i ett nätverk tagits fram. Rapporten beskriver vilka funktioner simuleringsverktyget innehåller, vilken typ av simuleringar som det används till idag, samt hur det skulle kunna anpassas för att komma till nytta i nya tillämpningar.