Missile simulation modell TURBO SIMECS version v0.5

Författare:

 • Eliasson Peter
 • Högberg Markus
 • Nilsson Ulrik

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1675--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Objektorienterad modellering och simulering
 • Java
 • XML
 • fysikaliska system
 • robotmodell
 • reglerteknik
 • object oriented modeling and simulation
 • Java
 • XML
 • physical systems
 • missile model
 • control theory

Sammanfattning

En nyckelkomponent vid utveckling av reglerlösningar för komplexa vapensystem är simuleringsmodeller med hög detaljrikedom. Sådana modeller kan användas för att beskriva allt från detaljerna i en enda sensor till interaktionen av flera stridande enheter, såsom flygplan, missiler och radarsystem. Denna rapport beskriver en generisk simuleringsmodell, eller ramverk för simulering, för modellering av primärt luftburna farkoster såsom missiler och flygplan. Modellen kallas TURBO SIMECS (The Universal Rigid BOdy SImulation Model for Evaluation of Control Systems) och kan modellera en farkost med rörelse i sex frihetsgrader, inklusive sensorer och aktuatorer, och med användande av olika typer av representationer för de externa krafter och moment som verkar på farkosten. Reglereffekter på farkosten kan genereras genom avlänkning av styrytor eller med dragkraftsstyrning. Modellen är implementerad i Ptolemy II vilket är en generell miljö för modellering av multidomänsystem vilken stöder hierarkiska objektorienterade modeller med användande av olika paradigmer för beräkning, såsom kontinuerlig tid, diskret tid, händelsestyrda system, blandningar av dessa, och många fler. Ptolemy II är baserat på ett antal Javaklasser och använder ett XMLformat för att beskriva modeller, vilket gör portabilitet och dokumentation enkelt. Detta dokument ger designspecifikationer, ger en överblick av strukturen hos en typisk modell och beskriver de olika objekt som utgör en modell. Ett enkelt användningsfall för en specifik modell ges även.