Modell för penetration av RSV i skyddstäckningar

Författare:

 • Elfving Carl
 • Karlsson Svante
 • Hansson Håkan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1680--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RSV
 • modell
 • penetration
 • försök
 • betong
 • singel
 • skiktad täckning
 • fortifikation
 • shaped charge
 • model
 • penetration
 • test
 • concrete
 • gravel
 • layered covering
 • fortification

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av FM HKV under ett antal år genomfört försök med RSV (riktad sprängverkan) mot olika material och materialkombinationer som ingår i täckningar till fortifikatoriskt skyddade anläggningar eller utrymmen som används vid internationella operationer. Syftet har varit att ta fram enkla modeller för penetration av RSV i skyddstäckningar till anläggningar eller skyddade utrymmen. I ett tidigare arbete har ett preliminärt förslag på modeller för penetration av RSV i material och skiktade täckningar redovisats i FOI-R--0711--SE. Dessa modeller har förbättrats ytterligare genom att försöksresultat från 2003, 2004 och 2005 har inarbetats. I den här rapporten redovisas ett slutligt förslag på modeller för penetration av RSV i sand, grus, singel, normal betong, höghållfast betong och skiktad täckning. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt arbete, där man bl a bör studera de sekundära effekter (tryck, temperatur, splitter) som uppstår i ett utrymme vid genomslag av en RSV-stridsdel.