Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser: En probleminventering

Författare:

 • Bogland Karin
 • Asplund Maria

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1682--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • svenska beslutsprocesser
 • nationella beslutsprocesser
 • militärt bidrag
 • internationella insatser
 • Swedish decision making
 • processes
 • national decision making
 • processes
 • military support
 • international operations

Sammanfattning

Denna rapport beskriver de svenska nationella beslutsprocesserna inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser.Studien fokuserar på att identifiera moment som av berörda handläggare upplevs som problematiska och eventuellt även som försenande i processarbetet fram till beslut. Utifrån de resultat som framkommer ges en del förslag som kan fungera som underlag för vidare fördjupning i syfte att bidra till en förändring av framtida beslutsprocesser. Ett delsyfte med rapporten har även varit att reda ut och beskriva hur beslutsprocessen i realiteten ser ut.