A model for fragmentation of hard metallic targets due to projectile perforation

Författare:

  • Wijk Gunnar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1733--SE

Sidor: 22

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Splitter
  • projektil
  • genomträngning
  • modell
  • fragments
  • projectile
  • perforation
  • model

Sammanfattning

När en projektil perforerar ett mål av hård metall kommer den ut med en svärm av splitter från målet. En modell föreslås för produktionen av dessa splitter. Modellen omfattar såväl den totala massan av splitter som fördelningarna av splittermassor, splitterhastigheter och rörelseriktningar. Den avsedda tillämpningen är i program för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridsvagnar, stridsflygplan och örlogsfartyg. Till detta ändamål är förhållandevis enkla fysikaliska modeller, som den som föreslås i rapporten, att föredraga framför huvudsakligen empiriska modeller. I den föreslagna modellen är splittren av två olika slag. En grupp består av stora fragment som produceras i via utstötning samband med reflektion av elastiska vågor från målets baksida, varför splitterhastigheterna följaktligen är begränsade. Den andra gruppen har mindre totalmassa och består av mindre splitter som accelererats genom direktkontakt med projektilen och därmed (normalt) har mycket högre hastigheter än i den första gruppen. Massförhållandet mellan grupperna är en väsentlig modellparameter som måste bestämmas experimentellt. I verkligheten hinner de mindre men fortare flygande splittren i kapp de långsammare utstötningssplittren, men denna komplikation försummas i modellen.