Methodological tools and procedures for experimentation in C2 system development - Concept development and experimentation in theory and practice

Författare:

 • Wikberg Per
 • Albinsson Per Anders
 • Andersson Dennis
 • Danielsson Torbjörn
 • Holmström Helena
 • Johansson Mattias
 • Thorstensson Mirko
 • Wulff Maria-Elena

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1773--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • exepriment och försök
 • ledning
 • metod
 • experimentation
 • command and control
 • method

Sammanfattning

Denna rapport är den sammanfattande dokumentationen av FOI-projektet Evolva som genomfördes under perioden 2003-2005. Syftet med projektet var att bygga upp långsiktig kunskap om utvecklings- och värderingsmetodik bidragande till att utveckla Försvarsmaktens ledningssystem med hänsyn till såväl operativa och tekniska som ekonomiska krav. I projektet ingick personal från flera olika kompetensområden. Arbetet fokuserade på att utveckla en domänspecifik praktisk tillämpning av vetenskaplig metod enligt den hypotetisk-deduktiva metoden. De två övergripande målen med projektet var en väldokumenterad forskningsbas samt kursmaterial för utbildning av officerare avseende utvärdering försöksmetodik. Viktiga arbetsområden för projektet har varit: 1) Modellering för att definiera försöksdesign. 2) Effektivisering av tekniker för datainsamling. 3) Alternativ till laboratorieexperiment och fältövningar som försöksmiljö för att studera ledning. 4) Alternativa sätt att kommunicera försöksresultat. Rapporten är avsedd som ett "position paper" med syftet att kunna användas vid samarbete kring experiment. Rapporten beskriver vår teoretiska ansats och praktisk tillämpning illustreras med hjälp av ett antal case.