Påverkan på pilprojektiler av dynamiska skyddskomponenter som träffar projektilens mantelyta

Författare:

 • Lidén Ewa
 • Andersson Olof
 • Tjerberg Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1785--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Dynamiska pansar
 • aktiva skyddskomponenter
 • pilprojektiler
 • brottsimulering
 • dynamic armour
 • active armour components
 • long rod projectiles
 • fracture simulations

Sammanfattning

Tilläggsskydd som stör inkommande pilprojektiler innan de träffar ett fordons grundskydd är ett viktseffektivt sätt att höja skyddsförmågan för lätta fordon. I denna studie har effekten av rörliga störobjekt i form av en eller flera cylindriska stänger som träffar projektilens mantelyta studerats. Störobjekten kastades mot projektilens sida med 200 respektive 600 m/s och träffade projektilen med 60° anslag dels i framänden, dels mitt på projektilen. Studien baserar sig på experiment med omvänd försöksteknik i liten skala kompletterat med kontinuumdynamiska simuleringar. För att projektilen, som rör sig med 2000 m/s, ska gå av till följd av anslaget krävdes hög hastighet på störobjektet. En cylindrisk stång som träffar projektilen med 200 m/s i sidan ger ungefär lika stor effekt på projektilen (viss snedställning men inga brott) som en motflygande plåt som träffar i samma hastighet och anslagsvinkel. Då hastigheten på stången ökades till 600 m/s erhölls brott på projektilen strax bakom islaget såväl vid anslag vid nosen som mitt på projektilen. För att brott skall uppträda då plåtar används som störobjekt krävs en ändrad rörelseriktning (medflygande plåt). Vid försöken med flera stänger var avsikten att projektilen skulle gå av i ett antal bitar vilket dock, av hittills outredd anledning, inte inträffade. Med hjälp av nya modeller och framtagna materialparametrar finns nu viss möjlighet att studera brott i slanka projektiler med hjälp av kontinuumdynamiska simuleringar.