Mätning och beräkning av bistatisk RCS för markytor

Författare:

 • Gustafsson Magnus
 • Herberthson Magnus
 • Nilsson Stefan
 • Rahm Jonas
 • Zdansky Erik
 • Örbom Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1806--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • bistatisk mätning
 • bistatisk RCS
 • bistatisk markspridning
 • radarmålarea
 • RCS
 • IEM
 • Specray EM
 • bistatic measurement
 • bistatic RCS
 • bistatic ground scattering
 • radar cross section
 • IEM
 • Specray

Sammanfattning

Denna rapport redogör för resultaten av en delstudie inom ett projekt som syftar till att ta fram metoder och underlag för uppskattning av inverkan av bakgrundsväxelverkan på objektsignaturer. I delstudien har en typ av modellyta för mark studerats genom beräkningar och mätningar. Studien har varit koncentrerad på effekter av ytans geometriska form och därför har en metallyta d.v.s. en yta utan absorberande egenskaper använts. Mätningar har också gjorts mot en mera naturlig modellyta, gräsmatta. Beräkningarna har gjorts med två metoder, dels IEM, dels med programmet SPECRAY som är baserat på fysikalisk optik i kombination med GO. IEM- och SPECRAY-resultaten uppvisar tillfredsställande överensstämmelse med varandra. Även mätvärden uppvisar en liknande trend, men endast en kvalitativ jämförelse har kunnat göras med dessa. Mätningarna mot gräs uppvisar både likheter och skillnader gentemot gaussytan vilket är förväntat. Mätningarna har inneburit att L. Gåras nya insamlingssystem och nyutvecklad programkod för dataanalys för första gången prövats vid användning av den bistatiska mätbågen. Resultaten av detta är lovande och vunna erfarenheter förväntas medföra att jämförelser mellan mätta och beräknade värden fortsättningsvis ska kunna göras även kvantitativt.