Metodik för kommunikationssystemvärdering. Rapport 1

Författare:

 • Asp Börje
 • Carling Christian
 • Johansson Björn
 • Johansson Peter

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1809--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • metodik
 • komplexitet
 • kommunikationssystem
 • kommunikationsnät
 • scenario
 • mått och mätetal
 • assessment
 • methodology
 • complexity
 • communication systems
 • communication networks
 • scenario
 • measure of merit
 • MoM

Sammanfattning

Detta dokument sammanfattar första årets verksamhet inom det treåriga projektet Metodik för värdering av kommunikationssystem, idag kallat för COAT (COmmunications AssessmenT). Rapporten beskriver bakgrunden till projektet, hur projektgruppen tolkat begreppet värdering och uppdragets innehåll. Vidare behandlas den arbetsmetodik som använts för att hantera frågeställningen. Därefter beskrivs hur en rudimentär metodik för värdering utvecklats och testats i en första pilotvärdering av ett civilt kommunikationssystem i ett militärt scenario. Rapporten beskriver slutligen några erfarenheter från projektet och hur dessa kommer att påverka arbetet med att förbättra metodiken under de kommande projektåren. Den metodik som projektet utvecklar skall fungera som ett stöd för värderingsuppgifter av olika omfattning, från en snabb utredning av en ensam handläggare, till uppdrag som kräver flera månader och ett stort antal personer. Det utkast som rapporten beskriver kan för läsaren vid en första anblick förefalla tungrott, komplicerat och överambitiöst. Under utvecklingsarbetet är det dock nödvändigt att ha en detaljerad metodbeskrivning, i form av processbilder och dokumentationsstruktur, för att under pilotvärderingarna ha ett väldefinierat testobjekt. Denna beskrivning skall därför ses som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla en metodik som är så användarvänlig och rättfram som möjligt.