Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkost - slutrapport

Författare:

 • Nelsson Claes
 • Hermansson Patrik
 • Rahm Jonas
 • Strifors Hans
 • Sume Ain
 • Winzell Thomas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1811--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EIKON
 • IR
 • multidisciplinär
 • optimering
 • radar
 • signatur
 • multi-disciplinary
 • optimization
 • radar
 • signature

Sammanfattning

Vid utformning av signaturanpassade flygfarkoster måste flera olika discipliner integreras: Signaturen ska vara så låg som möjligt för flera olika hotsensorsystem och dessutom måste de aerodynamiska och flygtekniska egenskaperna utformas enligt uppställda krav. En gemensam process krävs där olika koncept kan utvärderas och optimeringar kan göras med avseende på flera parametrar. Det här redovisade projektet har bedrivits under 2004-2005 inom ramen för FoT8 och har samordnats med projektet Utformning lågsignaturfarkost som drivits inom FoT25. Båda projekten har genomförts helt vid FOI och har syftat till att utforma, analysera och förbättra ett UCAV-koncept ("Unmanned combat air vehicle" benämnd EIKON) som bygger på experimentfarkosten Pegasus. Det här redovisade projektet har fokuserat framför allt på sensorrelaterade frågor såsom kravsättning inom signatur, signaturmodellering av mål och bakgrund, mätning av radarsignatur och utvärdering och analys av signatur. Dessutom har signaturmaterial och multidisciplinär optimering behandlats. Rapporten konstaterar att verktygen för denna typ av arbete i stort sett finns vid FOI. Några förbättringsområden har identiferats. Föreliggande slutrapport sammanfattar övergripande resultaten från projektet. De tekniska resultaten har tidigare redovisats mer i detalj i två rapporter som täcker aktiviteterna 2004 respektive 2005.