Miljökonsekvenser av krig och konflikter

Författare:

 • Waleij Annica
 • Liljedahl Birgitta
 • Edlund Christina
 • Lindblad Anders
 • Sjöström Jan
 • Ahlberg Mats

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1864--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Miljöeffekt
 • miljökonsekvens
 • krig
 • konflikt
 • internationella insatser

Sammanfattning

Negativa effekter på miljön till följd av aktiviteter kan uppstå vid ett flertal faser. I föreliggande studie (delstudie 1) har en ansats till en förutsättningslös översikt av tänkbara miljökonsekvenser från olika konflikter som kan härröras till militära insatser genomförts. I rapporten ges exempel från Vietnam, Afghanistan, Irak, Balkan, Tjetjenien och Afrika. En genomgående kunskapslucka som konstaterats är bristen på bakgrundsinformation om hur miljösituationen varit innan konflikten, vilket gör att det kan vara svårt att bedöma exakt vilka konsekvenser konflikten haft och vilka som beror av ett bristfälligt miljöskydd innan konflikten. Vidare är det svårt att i litteraturen hitta exempel där man lyckats separera effekter på miljön från humanitära effekter. Det kan därför konstateras att det krävs systematiserade riskbedömningsmodeller anpassade för kris- och konfliktområden för att på ett heltäckande sätt kunna belysa miljökonsekvenserna av en konflikt. Internationella insatser är ett växande svenskt ansvarsområde som engagerar såväl civil som militär personal. Detta aktualiserar nödvändigheten av att i ett tidigt skede i planeringen ta hänsyn till miljön i mottagarlandet. Det finns idag en ansenlig mängd dokument som avser att skydda miljön i händelse av en väpnad konflikt. Merparten av dessa berör även Sverige vid medverkan i internationella insatser. Detta innebär att försvarsmakten, vid planerande av en ny insats, måste bedöma miljöeffekter både före och efter den egna insatsen. Delstudie 2 kommer att utreda detta vidare.