Hur ser verkligheten ut under internationella missioner? - metod och inledande resultat med syfte att koppla samman militär verklighet och forskning

Författare:

  • Johansson Katarina
  • Kylesten Birgitta

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1866--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • internationella missioner
  • beslutsfattande
  • human factors
  • informationsfusion
  • international missions
  • decision making
  • human factors
  • information fusion

Sammanfattning

Rapporten redovisar en metod och inledande resultat från intervjuer och enkäter med tolv officerare som deltagit i internationella missioner. Utgångspunkten har varit teorier om beslutsfattande i dynamiska situationer. Syftet med studien var att på sikt kunna ge en beskrivning av militära chefers verklighet under utlandstjänst. Studien har utvecklat en metod utifrån flera inspirationskällor och metoder (Klein et al., 1989; Kylesten, 2005, 2006; Wong, 2005). Det inledande resultatet innefattar beskrivningar av arbetssituation och uppgifter. Den framtagna och använda metoden fungerade väl, för att beskriva arbetssituationen. Dock finns det ett behov av att utreda hur studiens resultat kan påverka den fortsatta teknikforskningen.