Säkerhet i trådlösa energibegränsade marksensornät

Författare:

 • Farman Linda
 • Sterner Ulf
 • Westerdahl Lars
 • Zeijlon Per

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1912--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • trådlösa sensornät
 • IT-säkerhet
 • autentisering
 • svart hål
 • AODV med multipla vägar
 • energi
 • datafusion
 • wireless sensor networks
 • security
 • autenthication
 • routing attack
 • AODV-multipath
 • energy
 • datafusion

Sammanfattning

En viktig utmaning för säkerheten i sensornät är nodernas begränsade energi- och beräkningskapacitet. En annan viktig utmaning för säkerheten är att routingen är distribuerad. Det är viktigt att beakta dessa aspekter vid utformningen av säkerheten i sensornätet och att de kan utnyttjas av illasinnade och användas för att förstöra sensornätets funktioner. Autentisering, dvs. en känd säkerhetslösning, av noderna eller att hantera säkerheten på rotuingnivå med hjälp av multipla vägar studeras som två metoder för att förbättra säkerhetsegenskaperna hos sensornätet. En viktig del är även att undersöka vad respektive metod innebär för resursförbrukningen. Den attack som studeras är en routingattack av typen ett svart hål. En utvärderingsparameter är bl a hur datafusionen i nätet påverkas av ett svart hål. Resultaten visar på att autentisering är ett effektivt skydd mot ett svart hål, men ger en ökad resursförbrukning. Att skydda sig mot ett svart hål med hjälp av multipla vägar däremot visar sig inte vara effektivt.