Building Crisis Management. Capacity in the EU

Författare:

 • Hagström Frisell Eva
 • Oredsson Maria

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1920--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • EU
 • kris
 • terrorism
 • naturkatastrof
 • krishantering
 • säkerhet
 • crisis
 • natural disaster
 • crisis management
 • security

Sammanfattning

De senaste åren har en rad terroristattacker och större naturkatastrofer inträffat runtom i världen. EU:s medlemsstater har inom ramen för unionens arbete kommit överens om olika typer av åtgärder för att i framtiden förebygga och hantera konsekvenserna av liknande katastrofer. Rapporten analyserar de beslut som har tagits på EU-nivå och relaterar dem dels till den krishanteringsförmåga medlemsstaterna vill ge EU när det gäller terrorism och naturkatastrofer, dels den roll man ser för militära resurser inom ramen för denna krishanteringsförmåga. Medlemsstaterna anser överlag att den nationella nivån är central när det gäller insatser kopplade till terroristattacker och naturkatastrofer. EU kan i vissa fall få en koordinerande roll, framför allt när det gäller åtgärder med anledning av kriser utanför unionens gränser. När det gäller användningen av militära resurser anser medlemsstaterna att detta endast kan ske som stöd till civila myndigheter och då som en sista utväg. Ett antal militära resurser kan dock vara relevanta i samband med såväl terroristattacker som naturkatastrofer, t.ex. resurser för ledning, underrättelser och information samt transport av humanitär hjälp. En europeisk syn på hur kriser skall bemötas är under utveckling. I EU:s arbete ingår såväl förebyggande åtgärder för att ge skydd mot de viktigaste hoten, som krishanteringsarrangemang som kan användas oberoende av vilken orsak en kris har.