Biodosimetry inter-comparison : FOI and DRCD, Ottawa

Författare:

  • Stricklin Daniela
  • Wilkinson Diana
  • Arvidsson Eva
  • Prud´homme Louise
  • Thorleifson Erika
  • Mullins Dana
  • Lachapelle Sylvie

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1929--SE

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • internationell jämförelse
  • biodosimetri
  • dicentrisk metod

Sammanfattning

Biodosimetri används för att kunna göra en biologisk bedömning av en strålningsexponering i de fall där fysikalisk dosimetri inte är tillgänglig eller behöver valideras. En tillförlitlig dosuppskattning är ofta viktig för att kunna fatta kritiska medicinska beslut, för att kunna bedöma långsiktiga hälsokonsekvenser och för att lugna personer som inte exponerats. Den dicentriska metoden, biodosimetrins gyllene standard, kräver viss teknisk förmåga. Riktlinjer som nyligen publicerats av ISO, pekar på behovet att dokumentera kompetens och etablera program för kvalitetskontroll. Jämförelser mellan olika laboratorier krävs för att dokumentera förmågan att göra reproducerbara och korrekta dosbedömningar. FOI och DRDC, Ottawa, har genomfört en jämförelse med kvalitetssäkring som avsikt. Övningen innebar att man utbytte objektglas med prover som tidigare utvärderats av respektive lab för dess egen dosresponskurva. Ungefär 100 celler från varje prov utvärderades och aberrationsfrekvensen rapporterades och jämfördes med de tidigare erhållna frekvenserna. Resultaten visade på bra överensstämmelse i alla prov. Att jämföra den faktiska frekvensen av aberrationer istället för att jämföra dosuppskattningar visar på ett tydligare sätt att de båda laboratoriernas bedömninggrund överensstämmer i hög grad. Den övning som genomförts av FOI och DRDC, Ottawa, är ett effektivt sätt att dokumentera sitt kunnande. Ett sådant samarbete stärker ytterligare den internationella nätverket inom biodosimetrin och säkerställer vår beredskap för akuta händelser.