Russia's Energy Policy: Security Dimensions and Russia's Reliability as an Energy Supplier

Författare:

  • Larsson Robert L

Publiceringsdatum: 2006-03-01

Rapportnummer: FOI-R--1934--SE

Sidor: 365

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Målet med föreliggande studie är att belysa Rysslands roll som strategisk energileverantör genom att analysera dess energipolitik i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Syftet är att utröna huruvida Ryssland är en pålitlig energileverantör. Detta har gjorts genom att fokusera på Rysslands resursbas, dess perceptioner, inhemska marknadsstyrning, statens kontroll över energisektorn samt Rysslands utrikes energirelationer och energipolitiska hävstänger. Slutsatsen är att Rysslands pålitlighetsom energileverantör beror på tidsperspektivet, avnämaren och kontexten. Ytterligare användning av energi som påtryckningsmedel kommer troligen att drabba de forna sovjetstaterna, men Europa kan även påverkas. Rysslands hårdföra politik skall utom tvivel förstås i ett långsiktigt geopolitiskt och strategiskt perspektiv under vilket politiska -,ekonomiska- och marknadsaspekter ryms. Ryssland har strategiska prioriteringar att behålla inflytandet över OSS och energipolitiken är ett medel för detta ändamål. Den internationella konkurrensen kring Rysslands resurser är en framtida nyckelfråga. En konsekvens är att friktioner kan uppstå såväl mellan Ryssland och konsumenter som konsumenterna sinsemellan. Dagens negativa demokratiska trender i kombination med Rysslands strukturella instabilitet och oförutsägbarhet understryker att nivån på osäkerheten kring rysk utveckling är större än den först verkar.