Ontological interoperability

Författare:

  • Eklöf Martin
  • Mårtensson Christian

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1943--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Interoperabilitet
  • ontologi
  • JC3IEDM
  • interoperability
  • ontology
  • JC3IEDM

Sammanfattning

Interoperabilitet är en utmaning för dagens Försvarsmakt och kommer med stor sannolikhet att vara en svår fråga även i framtiden, speciellt med tanke på Sveriges ökade engagemang utomlands. För att skapa förutsättningar för interoperabilitet så deltar Sverige i Multilateral Interoperability Programme (MIP), ett samarbete mellan ett flertal länder som syftar till att ta fram gemensamma datautbytesmodeller för ledningsområdet. Den senaste produkten från MIP är JC3IEDM. I syfte att försörja ledningssystem med relevant information från skilda domäner är det viktigt att system är kompatibla med JC3IEDM. Ett sätt att uppnå detta mål är att integrera domänspecifika ontologier med JC3IEDM. Detta projekt har utforskat grundläggande förutsättningar för integrering av ontologier, i form av aktiviteter för identifiering av överlappande koncept och relationer, samt automatiserad översättning av information mellan skilda representationssätt. Vidare har även mer övergripande perspektiv belysts såsom "ontology management" och olika former av verktygsstöd. Det finns mycket forskning relaterad till integrering av ontologier och området har även stark koppling till integrering av databaser. Givet de verktyg och tekniker som existerar krävs det dock vidare arbete, framförallt praktisk tillämpning, för att avgöra vilka lösningar som kan tillämpas inom Försvarsmakten i syfte att uppnå semantisk interoperabilitet.