Hur avgör man vilken kartinformation som är kritisk vid internationella insatser?

Författare:

 • Kylesten Birgitta
 • Hasewinkel Håkan

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1970--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MOUT
 • beslutsfattande
 • kartinformation
 • ledning
 • taktisk chef
 • 2D
 • 3D
 • decision making
 • geographical information
 • command and control

Sammanfattning

Avsikten med föreliggande rapport är att beskriva det försök som genomfördes under hösten 2005 inom ramen för projektet "TEkniskt BEslutsstöd" (TEBE). Syftet med försöket var att påbörja studier avseende vilken typ av kartinformation som är krititisk för att kunna genomföra internationella insatser i en urban miljö. Förutom att identifiera vilken typ av kartinformation som är kritiska, har studien även arbetat med frågor avseende upplösningen i kartinformationen samt hur den skall visualiseras i 2D och 3D. Utgångspunkten för studien baseras på tidigare arbete om dynamiskt beslutsfattande, kartinformation för taktisk ledning samt omfattande intervjuer med officerare med gedigen erfarenhet från kritiska situationer i en internationell miljö. Försöket har genomförts i en laborativ miljö, med en egenutvecklad forskningsplattform där officerare med erfarenhet från internationella insatser deltagit i som försökpersoner. Resultatet baseras på tekniska mätningar, observationer och intervjuer, och har främst utnyttjats för att utveckla mätmetodik inför det försök som skall genomföras under hösten 2006.