Smutsig bomb - ett hot?

Författare:

 • Bergman Ronny
 • Johansson Erik
 • Hånell Plamboeck Agneta
 • Sandström Björn
 • Thaning Lennart
 • Ulvsand Thomas
 • Ågren Göran

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1973--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Joniserande strålning
 • stokastisk spridningsmodell
 • stråldos
 • strålkälla
 • terrorism
 • utspridning

Sammanfattning

Smutsiga bomber, dvs radioaktivt material som t.ex. sprids ut med vanligt explosivämne, har uppmärksammats mycket på senare år. Orsaken till det ökande intresset är framförallt oron för att terrorister skulle kunna iscensätta en sådan händelse. Vi inleder studien med en värdering av tillgängligheten och hanterbarheten av strålkällor som visar att det är möjligt för en tänkt förövare att få tag i radioaktivt material i Sverige. Den visar även att det är möjligt att föra in radioaktivt material i Sverige från utlandet. Möjligheterna för en potentiell förövare att komma i besittning av starka strålkällor som vid ett attentat kan ge människor akuta strålskador är däremot begränsade i och med att det endast finns ett fåtal sådana strålkällor. Om förövaren trots allt får tag i en stark källa beror hanterbarheten och möjligheten att skapa en effektiv utsprängning på förövarens vilja att utsätta sig för strålningsrisker. Risken är liten för att ett stort antal individer ska drabbas av så höga stråldoser att det leder till akuta strålskador vid ett attentat med en smutsig bomb. Trots detta kan konsekvenserna av en smutsig bomb bli allt annat än försumbara. Sena, stokastiska effekter kan uppträda, t.ex. i form av en förhöjd cancerfrekvens, vid betydligt lägre doser.