En modell för strategisk omvärldsanalys av EU:s krishanteringssystem

Författare:

  • Kaiser Magnus
  • Jarlsvik Helén

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1974--SE

Sidor: 77

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • EU
  • krishantering
  • system
  • modell
  • strategisk omvärldsanalys
  • crisis management
  • model
  • strategic analysis

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att utveckla en modell som möjliggör strategiska omvärldsanalyser av EU:s krishanteringssystem, tillämpa modellen på EU:s krishanteringsarbete samt diskutera dess användbarhet för Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Modellen, som bygger på ett systemsynsätt, innehåller tre dimensioner; systemets egenskaper, systemets struktur och systemets externa gränser. Genom att kombinera utfallet av de tre dimensionerna går det att få fram tre olika typer av system. Tillämpningen av modellen på EU:s krishanteringsarbete visar att EU:s krishanteringssystem kan karaktäriseras som ett administrativt och samordnande system som förhåller sig parallellt till angränsande nationella krishanteringssystem. I framtiden kan dock systemet komma att utvecklas till andra typer av system. Det konstateras avslutningsvis att modellen både har brister och styrkor och att den skulle kunna vara användbar för KBM om den fördjupades och kompletterades.